Algemene Voorwaarden

Algemene Bepalingen

1.1 Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Consumenten NRTO. Wanneer beiden niet overeenkomen zal dit document bindend zijn wanneer deze positiever uitvalt voor de cursist. Wanneer dit document negatiever uitvalt voor de cursist zal de Algemene Voorwaarden Consumenten NRTO bindend zijn.

1.2 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten en producten overeengekomen door een cursist en Stichting Op Weg Naar Werk, hierna genoemd “OWNW”, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld door OWNW dat er besloten is tot afwijking van deze algemene voorwaarden.

1.3 Als er strijd is tussen de bepalingen in de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, worden de bepalingen in de overeenkomst aangehouden als dit in het voordeel is van de cursist. Als de overeenkomst in het nadeel van de cursist is worden de Algemene Voorwaarden aangehouden.

1.4 Mondelinge afspraken tussen cursisten en medewerkers van OWNW zijn niet bindend, tenzij ook uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd.

1.5 Wanneer er afgeweken moet worden van een bepaling in deze algemene voorwaarden door dwingend rechten, blijven de overige bepalingen wel van kracht.

 

 

Het contract

2.1 Een overeenkomst tussen OWNW en een cursist komt tot stand zodra OWNW een ondertekend contract heeft ontvangen.

2.2 OWNW heeft het recht onderdelen van het contract door derden te laten uitvoeren.

2.3 OWNW is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste verstrekking van gegevens door de cursist.

2.4 De cursist is verplicht zich in te zetten voor een goed resultaat van de te volgen cursus. Dit betekent dat de cursus verplicht is bij ten minste 90% van de lessen aanwezig te zijn en het aantal uren dat de cursist les heeft ook aan thuisstudie te besteden. 

2.5 De eerste betaling van de cursist aan OWNW dient te geschieden vóór aanvang van de eerste les. Betalen in termijnen is mogelijk en hierover kunnen individuele afspraken worden gemaakt. Deze afspraken moeten vóór aanvang van de cursus gemaakt te zijn.

2.6 Indien de cursist zich niet houdt aan de betalingsverplichting of afspraken over betalingstermijnen, is de cursist in gebreke. OWNW heeft dan het recht vervolgstappen te nemen, waaronder het inschakelen van een incassobureau en ontbinding van het contract.

2.7 Als betaling geschiedt door derden blijft de cursist aansprakelijk voor tijdige en juiste betaling.

2.8 Bij onvoldoende aanmelding, te beoordelen door OWNW, heeft OWNW altijd het recht de cursus voor aanvang te annuleren, zonder verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor schade of onkosten. Eventueel al betaalde kosten door de cursist worden gerestitueerd. Wanneer annulering plaatsvindt gedurende een cursus zullen de cursisten de kosten voor het nog te volgen deel van de cursus terugbetaald krijgen.

2.9 De cursist kan tot 14 dagen na het tekenen van het contract het contract beëindigen, waarbij slechts de al gevolgde cursusonderdelen in rekening worden gebracht. Bij beëindiging van het contract door de cursist na 14, brengen wij het gevolgde deel van de cursus in rekening, plus maximaal 4 weken extra, vanwege al gemaakte kosten.

2.10 In beginsel volgen cursisten alle onderdelen van cursus, inclusief de intaketoets. Vrijstellingen worden slechts in uitzondering verleend en alleen op vertoon van relevante officiële documenten.

 

Gedrag en klachten

3.1 Van cursisten wordt te allen tijde verwacht dat zij zich op locatie houden aan de geldende regels.

3.2 OWNW heeft het recht cursisten die de voortgang van de cursus of examen verstoren, tijdelijk of permanent te verwijderen van de cursus. Dit ontslaat de cursist niet van de betalingsplicht voor de gehele cursus.

3.3 Cursusonderdelen worden afgerond door middel van een afsluitend examen. Dit examen wordt door een onafhankelijke organisatie gemaakt. Wanneer de cursist dit examen niet met een voldoende afrondt, danwel verzuimt te maken, mag de cursist niet door naar het volgende cursusonderdeel en dient het cursusonderdeel opnieuw gevolgd te worden.

3.4 Wanneer een cursist een cursusonderdeel niet kan bijwonen moet de cursist dit zo snel mogelijk bij de docent melden, volgens de manier waarop de docent dat aangegeven heeft. OWNW heeft geen verplichting dit cursusonderdeel opnieuw aan te bieden aan de cursist.

3.5 Wanneer een cursusonderdeel door ziekte of andere vormen van overmacht door OWNW niet kan worden aangeboden, stelt zij de cursisten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en vindt een vervangend tijdstip.

3.6 OWNW kan cursisten weigeren een bepaald examen te laten afleggen. Dit kan alleen door zwaarwegende redenen die de cursist moet worden meegedeeld. Dit kan gebeuren door – maar is niet uitsluitend – een te laag presentiepercentage of het niet behalen van tussentijdse, interne toetsen.

 

Diplomagarantie

4.1 Wanneer een cursist ten minste drie cursussen met betrekking tot de Nederlandse taal (Nederlands A1, A2, B1, B2) bij OWNW heeft gevolgd, biedt OWNW een diplomagarantie aan. Dit kan alleen wanneer de cursist voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De cursist is bij ieder cursusonderdeel aanwezig geweest.
  • De cursist heeft al het huiswerk gemaakt en op tijd ingeleverd.
  • De cursist heeft zich altijd goed voorbereid en heeft actief deelgenomen aan de cursusonderdelen.
  • De cursist is niet afgeraden door OWNW het examen af te leggen.


Aansprakelijkheid

5.1 OWNW aanvaardt geen aansprakelijkheid op schade door adviezen door de docent of medewerkers van OWNW. De cursist is altijd zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen.

 

 

Intellectueel eigendom/persoonsgegevens

6.1 Intellectuele eigensdomsrechten voortvloeiend uit de cursus lig altijd bij OWNW of derden, nooit bij de cursisten.

6.2 De cursist mag enig cursusmateriaal alleen voor zichzelf gebruiken. Verspreiding, vermenigvuldiging en kopiëren voor derden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

6.3 Zoals verplicht volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) maakt OWNW de cursist erop attent dat de gegevens van de cursist worden opgenomen in het administratiesysteem. OWNW verstrekt geen gegevens aan derden zonder toestemming van de cursist.

6.4 De cursist moet benodigde gegevens voor een overeenkomst met DUO verstrekken aan OWNW. Wanneer de cursist dit niet doet, kan dit leiden tot uitsluiting van de cursus.

6.5 De cursist wordt attent gemaakt op het privacyreglement van OWNW, dat ook op de website www.ownw.nl staat.

 

 

Geschillenregeling NRTO

7.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. 

7.2 Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op:www.degeschillencommissie.nl. 

7.3 De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. 

7.4 Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 

7.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

7.6 Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. 

7.7 Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.  8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. 

7.8 In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing. 

Wordt aan gewerkt!

Wij zijn op dit moment met STAP in gesprek om later het STAP-budget te kunnen aanbieden. Voor de volgende ronde in november hebben wij duidelijkheid of we aanspraak kunnen maken op het STAP-budget. Check deze pagina later weer om te zien of je al met het STAP-budget cursussen bij ons kunt volgen.

Deze site gebruikt functionele cookies en externe scripts om je beleving te verbeteren. Door ‘akkoord’ te klikken, stemt u hiermee in.