Algemene Voorwaarden

Versie 4.0 – Aanvullend algemene voorwaarden, D.D. 02 april 2024

Algemene Bepalingen

1.1 Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Consumenten Wanneer beiden niet overeenkomen zal dit document bindend zijn wanneer deze positiever uitvalt voor de cursist. Wanneer ditdocument negatiever uitvalt voor de cursist zal de Algemene Voorwaarden Consumenten NRTO bindend zijn.

1.2 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten en producten overeengekomen door een cursisten Stichting Op Weg Naar Werk, hierna genoemd “OWNW”, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld door OWNW dat er besloten is tot afwijking van deze algemene voorwaarden.

1.3 Als er strijd is tussen de bepalingen in de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, worden de bepalingen in deovereenkomst aangehouden als dit in het voordeel is van de Als de overeenkomst in het nadeel van de cursist isworden de Algemene Voorwaarden aangehouden.

1.4 Mondelinge afspraken tussen cursisten en medewerkers van OWNW zijn niet bindend, tenzij ook uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd.

1.5 Wanneer er afgeweken moet worden van een bepaling in deze algemene voorwaarden door dwingendrechten, blijven de overige bepalingen wel van kracht.

Het contract

2.1 Een overeenkomst tussen OWNW en een cursist komt tot stand zodra OWNW een ondertekend contract heeft ontvangen.

2.2 OWNW heeft het recht onderdelen van het contract door derden te laten uitvoeren.

2.3 OWNW is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste verstrekking van gegevens door de cursist.

2.4 De cursist is verplicht zich in te zetten voor een goed resultaat van de te volgen Dit betekent dat de cursist verplicht is bij ten minste 90% van de lessen aanwezig te zijn en het aantal uren dat de cursist les heeft ook aan thuisstudie te besteden.

2.5 Cursisten dienen hun eerste betaling aan OWNW te voldoen vóór de start van de eerste les (Deze regel is niet van toepassing op cursisten die onder de oude Wet inburgering vallen en hun cursus financieren met een DUO-lening of gemeentelijke middelen). Betaling in termijnen is mogelijk; over de voorwaarden hiervan kunnen individuele afspraken worden gemaakt. Deze afspraken dienen echter wel voor de aanvang van de cursus te zijn vastgelegd.

2.6 Indien de cursist zich niet houdt aan de betalingsverplichting of afspraken over betalingstermijnen, is de cursist in gebreke. OWNW heeft dan het recht vervolgstappen te nemen, waaronder het inschakelen van een incassobureau en ontbinding van het contract.

2.7 Als betaling geschiedt door derden blijft de cursist aansprakelijk voor tijdige en juiste betaling (Deze regel is niet van toepassing op cursisten die onder de oude Wet inburgering vallen en hun cursus financieren met een DUO-lening of gemeentelijke middelen).

2.8 Bij onvoldoende aanmelding, te beoordelen door OWNW, heeft OWNW altijd het recht de cursus voor aanvang te annuleren, zonder verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor schade of Eventueel al betaalde kosten door de cursist worden gerestitueerd. Wanneer annulering plaatsvindt gedurendeeen cursus zullen de cursisten de kosten voor het nog te volgen deel van de cursus terugbetaald krijgen.

2.9 De cursist kan tot 14 dagen na het tekenen van het contract het contract beëindigen, waarbij slechts de al gevolgde cursusonderdelen in rekening worden Bij beëindiging van het contract door de cursist na 14 dagen, brengen wij het gevolgde deel van de cursus in rekening, plus maximaal 4 weken opzegtermijn.

2.10 In beginsel volgen cursisten alle onderdelen van cursus, inclusief de Vrijstellingen worden slechts in uitzondering verleend en alleen op vertoon van relevante officiële documenten.

 

Gedrag en klachten

3.1 Van cursisten wordt te allen tijde verwacht dat zij zich op locatie houden aan de geldende regels.

3.2 OWNW heeft het recht cursisten die de voortgang van de cursus of examen verstoren, tijdelijk of permanent te verwijderen van de cursus. Dit ontslaat de cursist niet van de betalingsplicht voor de gehele cursus. 

3.3 Cursusonderdelen worden afgerond door middel van een afsluitend Dit examen wordt door een onafhankelijke organisatie gemaakt. Wanneer de cursist dit examen niet met een voldoende afrondt, danwel verzuimt te maken, mag de cursist niet door naar het volgende cursusonderdeel en dient het cursusonderdeel opnieuw gevolgd te worden.

3.4 Wanneer een cursist een cursusonderdeel niet kan bijwonen moet de cursist dit zo snel mogelijk bij de docent melden, volgens de manier waarop de docent dat aangegeven OWNW heeft geen verplichting dit cursusonderdeel opnieuw aan te bieden aan de cursist.

3.5 Wanneer een cursusonderdeel door ziekte of andere vormen van overmacht door OWNW niet kan worden aangeboden, stelt zij de cursisten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en vindt een vervangend tijdstip.

3.6 OWNW kan cursisten weigeren een bepaald examen te laten afleggen. Dit kan alleen door zwaarwegende redenen die de cursist moet worden meegedeeld. Dit kan gebeuren door – maar is niet uitsluitend – een te laag presentiepercentage of het niet behalen van tussentijdse, interne toetsen.

 

Diplomagarantie

4.1 Voorwaarden voor Diplomagarantie:

OWNW biedt een unieke diplomagarantie voor cursisten die zich intensief inzetten om de Nederlandse taal te leren. Cursisten die ten minste drie opeenvolgende Nederlandse taalcursussen (Nederlands A1, A2, B1,B2) bij OWNW succesvol hebben doorlopen, komen in aanmerking voor deze garantie. Om aanspraak te maken op de diplomagarantie, moeten cursisten aan de volgende criteria voldoen:

  • Aanwezigheid: De cursist moet bij elk cursusonderdeel aanwezig zijn
  • Huiswerk: Alle huiswerkopdrachten zijn gemaakt en tijdig ingeleverd
  • Actieve deelname: De cursist heeft zich altijd adequaat voorbereid en actief deelgenomen aan de cursusonderdelen
  • Aanbeveling: De cursist is door OWNW niet afgeraden om het examen af te leggen.
Toelichting Diplomagarantie:

De diplomagarantie houdt in dat, indien een cursist na het volgen van drie opeenvolgende cursussen bij OWNW en het voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, niet slaagt voor het landelijke inburgeringsexamen, OWNW de mogelijkheid biedt om aanvullende cursussen kosteloos te volgen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat, hoewel we maximale ondersteuning bieden, het succesvol afleggen van het examen afhankelijk blijft van de inzet en voorbereiding van de cursist. OWNW kan niet garanderen dat de cursist slaagt voor het inburgeringsexamen, maar committeert zich aan het bieden van voortdurende ondersteuning tot het behalen van dit doel.

 

Wordt aan gewerkt!

Wij zijn op dit moment met STAP in gesprek om later het STAP-budget te kunnen aanbieden. Voor de volgende ronde in november hebben wij duidelijkheid of we aanspraak kunnen maken op het STAP-budget. Check deze pagina later weer om te zien of je al met het STAP-budget cursussen bij ons kunt volgen.

Deze site gebruikt functionele cookies en externe scripts om je beleving te verbeteren. Door ‘akkoord’ te klikken, stemt u hiermee in.