Privacystatement

Introductie

Een cliënt bij stichting Op Weg Naar Werk moet er zeker van zijn dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het verzamelen, verwerken en uitwisselen van zijn/haar persoonlijke gegevens. Het belang van privacy is een grondwaarde van onze hulp- en dienstverlening.

In dit privacyreglement wordt de omgang van deze gegevens beschreven en de wettelijke bepalingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens uitgewerkt. De aanleiding voor dit reglement is de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) in 2018.

Alle cliënten kunnen ons privacyreglement terugvinden op onze website als pdf-bestand. In de bevestiging van de nieuwe aanmeldingen worden de cliënten doorverwezen naar ons privacyreglement. De nieuwe medewerkers en/of vrijwilligers binnen stichting Op Weg Naar Werk krijgen daarbij een kopie van dit reglement bij het ondertekenen van het contract.

 

Artikel 1.       Definities

De termen in dit reglement worden gebruikt in de betekenis dat de wet Algemene verordening gegevensbescherming daaraan toekent.

 1. Persoonsgegeven: elk gegeven over een identificeerbare natuurlijke
 2. Verantwoordelijke: degene die het doel en wijze van verwerking
 3. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn
 4. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking
 5. Derde(n): ieder ander zijnde dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker die onder rechtsstreek gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te
 6. Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden
 7. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt verstaan: verzamelen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, bewaren, ordenen, bijwerken, uitwisselen, of vernietigen van de
 8. Bestand: elke samenhangend geheel van persoonsgegevens dat betrekking heeft op verschillende
 9. Toestemming betrokkene: elke wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden
 10. Verzamelen van persoonsgegevens: elke manier waarop persoonsgegevens wordt verkregen (schriftelijk, telefonisch en/of mondeling).
 

Artikel 2.       Doel en Reikwijdte

In dit privacyreglement staan regels over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Het reglement heeft als doel:

1.               a. om vast te stellen met welk doel en op welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken;

b. om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van persoonsgegevens;

c. ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals fiscaal en verzekeringsrechtelijke wetgeving.

2.             Dit reglement is van toepassing op alle soorten verwerkingen van persoonsgegevens binnen stichting Op Weg Naar Werk en heeft betrekking op de persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

 

 

Artikel 3.       Aard van de gegevens die worden verwerkt

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 1. achternaam en voornamen;
 2. nationaliteit;
 3. geboortedatum;
 4. burgerservicenummer (BSN);
 5. e-mailadres;
 6. telefoonnummer;
 7. adresgegevens;
 8. opleidingsniveau;
 9. taalniveau;
 10. werk;
 11. financiële gegevens (e.g. IBAN).

 

Artikel 4.       Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het beheer

 1. Persoonsgegevens worden rechtmatig, zorgvuldig en transparant
 2. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze nodig hebben en verwerken niet meer gegevens dan daarvoor noodzakelijk
 3. Enkel bevoegde medewerkers verkrijgen toegang tot de persoonsgegevens en dienen zich te houden aan de geheimhouding van de verzamelde
 4. Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de
 5. Er worden maatregelen binnen de stichting genomen ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens. Als er sprake is van verlies van privacygevoelige data dan wordt dit bij de AVG

 

Artikel 5. Bewaartermijn

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden
 2. De persoonsgegevens worden maximaal drie jaar bewaard na afloop van de laatste ondergetekende overeenkomst door de
 3. Na afloop van de bewaartermijn worden alle persoonsgegevens uit ons administratief systeem

 

Artikel 6.       Verstrekking van persoonsgegevens aan derde(n)

 1. Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens geheim te
 2. Wij verstrekken uw persoonsgegevens dus ook niet aan derden, behalve als:

a. door jou (of je wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of belangenbehartiger namens jou) toestemming is gegeven voor het verstrekken van de persoonsgegevens;

b.onze collega’s, zoals persoonlijk begeleiders of administratieve medewerkers,   uw   gegevens   nodig   hebben   voor   de   uitvoering   van   de dienstverlening (financiële en administratieve afhandeling);

c. jij er ernstig nadeel van kan ondervinden als wij uw persoonsgegevens niet verstrekken;

d. wij dat op grond van een wet verplicht

 

Artikel 7.       Bescherming van de persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden rechtmatig, zorgvuldig en transparant verwerkt

Alle digitale gegevens worden door de bevoegde medewerker d.m.v. beveiligde sites(Secured Hypertext Transfer Protocol SHTP)

Alle fysieke gegevens worden door de bevoegde medewerker in kasten en of Ruimtes bewaard die van buitenaf gesloten kunnen

Artikel 8.       Recht op inzage:

 1. Onze cliënten hebben het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van hun eigen persoonlijke
 2. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
 3. Het verzoek voor aanpassing, verwijdering en inzage dient schriftelijk ingediend Te worden. De stichting heeft 14 werkdagen na ontvangst van het verzoek de tijd om hetverzoek af te handelen. Hierna neemt de stichting contact op met de cliënt.

Wordt aan gewerkt!

Wij zijn op dit moment met STAP in gesprek om later het STAP-budget te kunnen aanbieden. Voor de volgende ronde in november hebben wij duidelijkheid of we aanspraak kunnen maken op het STAP-budget. Check deze pagina later weer om te zien of je al met het STAP-budget cursussen bij ons kunt volgen.